Zalo
Facebook
0936 092 785
vietquang.vn
Hotline: 0973 14 3639

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Lấy tri thức làm nền tảng phát triển

Hóa chất thiết bị thí nghiệm

HÓA CHẤT THÍ NGHIỆM HNO3
Liên hệ
Quy cách: 500ml/lọ
QUẢ BÓP CAO SU
Liên hệ
Quy cách:
HÓA CHẤT THÍ NGHIỆM NANO2
Liên hệ
Quy cách: 500ml/lọ
HÓA CHẤT THÍ NGHIỆM N-HEXANE
Liên hệ
Quy cách: 500ml/chai
HÓA CHẤT THÍ NGHIỆM XYLEN
Liên hệ
Quy cách: 500ml/chai
HÓA CHẤT THÍ NGHIỆM ACETONE
Liên hệ
Quy cách: 500ml/chai
HÓA CHẤT THÍ NGHIỆM H2O2
Liên hệ
Quy cách: 500ml/chai
HÓA CHẤT THÍ NGHIỆM NAOH
Liên hệ
Quy cách: 500ml/chai
HÓA CHẤT THÍ NGHIỆM NACL
Liên hệ
Quy cách: 500ml/chai
HÓA CHẤT THÍ NGHIỆM H2SO4
Liên hệ
Quy cách: 500ml/chai